Editorial Info

Editor-in-Chief
Paul NANU
University of Turku | Finland

Advisory Board
Angela Bartens, University of Turku (FI)
Gabriel Bărbuleț, University of Alba Iulia (RO)
Eija Suomela-Salmi, University of Turku (FI)

Associate Editors (for issue No. 24 / 2018)
Tiina Hartikainen, Henri Heikkinen (University of Turku)

Associate Editors (for issue No. 23 / 2017)
Flavia Menghi, Stefano Cicu (University of Turku)

Associate Editors (for issue No. 22 / 2016)
Annina Holm, Sissi Bister (University of Turku)

Associate Editors (for issue No. 21 / 2015)
Saila Heinikoski, Susanna Marinica, Riikka Niemelä, Eveliina Seppänen (University of Turku)

Associate Editors (for Issue No. 20 / 2014)
Jasmina Lagerqvist, Hanne Pollari, Nella Suutari, Enni Vainio (University of Turku)


Previous Editors-in-Chief
Florian Vladica (No.1/1982)
Ion Stăvăruș (No.2/1983, No.3/1983, No.4/1984, No.5/1985, No.6/1985, No.7/1986)
Nicolae Constantinescu (No.8/1995, No.9/1995)
Marilena Aldea (No.10/1996, No.11/1997, No.12/1998, No.13/1999, No.14/2000, No.15/2001, No.16/2002, No.17/2003, No.18/2005, No.19/2008)
Paul Nanu (No. 20/2014, No.21/2015, No.22/2016, No.23/2017, No.24/2018).